ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಮೊಹರು ಮಾಡು,ಅಚ್ಚೊತ್ತು (ಓಲೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ