ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು,ಅಚ್ಚೊತ್ತು (ಓಲೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ)

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ