ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ________________
    ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. impress, en:impress
  2. imprint, en:imprint

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ಓಲೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ