ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ________________
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. impress, en:impress
  2. imprint, en:imprint

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ಓಲೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚೊತ್ತು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ