ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು

  1. ಹುಟ್ಟು,ಕುಲ,ಜಾತಿ,ಪೀಳಿಗೆ
  2. ಪೈಕಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು

  1. ಸಸ್ಯಗಳ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ
  2. ಮೂಲ,ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನ
  3. ಅಡಿಪಾಯ,ತಳಹದಿ,ಬುನಾದಿ
  4. ವಂಶ,ಕುಲ,ಮನೆತನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ