ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ

  1. (ರಂಗದಿಂದ)ಹೊರಹೋಗುವುದು,ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ

  1. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಿಕೆ,ಹೊರಬೀಳುವಿಕೆ
  2. (ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕನೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆತಂದು ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: