ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು

  1. (ರಂಗದಿಂದ)ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ,ಹೊರಹೋಗುವುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ