ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಹೋಗುವುದು

  1. (ರಂಗದಿಂದ)ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ,ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ