ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು

  1. ನೆಡು,ನಾಟು,ತಯಾರಿಸು,ಒದಗಿಸು,ಅಣಿಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ