ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗು

  1. ಬೆಳೆ,ಹೆಚ್ಚಾಗು,ದೊಡ್ಡದಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ