ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗು

  1. ಬೆಳೆ,ಹೆಚ್ಚಾಗು,ದೊಡ್ಡದಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ