ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. ತುಂಬಿರು; ತುಂಬಿತುಳುಕು
  ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. English: impregnate, en:impregnate
 2. English: abound, en:abound

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. ತುಂಬುವೆರೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. ಭರ್ತಿಮಾಡು,ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು,ತುಂಬಿಸು
  ತುಂಬಿದ ಕೊಡ; ತುಂಬಿ ತುಳುಕು; ತುಂಬಿಕೊಡು; ತುಂಬಿಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. ಅದಪು ತುಂಬು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. ಎಲೆಯ ತುಂಬು; ಹೂವಿನ ತುಂಬು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. ಭರ್ತಿಯಾಗು,ಪೂರ್ಣವಾಗು
 2. ಆವರಿಸಲ್ಪಡು,ಆವೃತವಾಗು
 3. ಹರಡು,ವ್ಯಾಪಿಸು
 4. ಅವಧಿಯು ಮುಗಿ,ಗಡುವು ಪೂರ್ಣವಾಗು,ಪೂರೈಸು
 5. ಸೂಸು,ತುಳುಕು
 6. ಒದಗಿಸು,ಉಂಟು ಮಾಡು
 7. (ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು)ಪಾವತಿ ಮಾಡು,ಸಲ್ಲಿಸು
 8. ಆವರಿಸು,ನಂದಿಸು
 9. ಮುಗಿದುಹೋಗು,ಖಾಲಿಯಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬು

 1. ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಿಕೆ,ಅತಿಶಯ,ಬಾಹುಳ್ಯ
 2. ತೂಬು,ನೀರುಗಂಡಿ
 3. (ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳ)ತೊಟ್ಟು
 4. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಭರಣ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತುಂಬು&oldid=605425" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ