ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾವತಿ ಮಾಡು

  1. ಕೊಡು,ನೀಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ