ಚೊಕ್ಕಳಿಕೆ

  1. ಬಗೆ,ಮಾಟ,ನಿರತೆ
    ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೊಕ್ಕಳಿಕೆ

  1. ಚೊಕ್ಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಿರಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೊಕ್ಕಳಿಕೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ