ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ಗೊತ್ತುವಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ಗೊತ್ತುವಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ಗುರಿ,ಈಡು
  ಗೊತ್ತುಮುಟ್ಟು; ಆತನದು ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ಗೊತ್ತಾಗು, ಗೊತ್ತುಮಾಡು; ಗೊತ್ತಿರು; ಗೊತ್ತಿನವರು; ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ಗೊತ್ತುವಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ನಾನು ಹೇಳಿದುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತು

 1. ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ,ನೆಲೆ
 2. ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಳ,ಕ್ಲುಪ್ತ ಜಾಗ
 3. ದನಕರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ
 4. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಲು ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗ,ಗೋದಲೆ
 5. ಮೇರೆ,ಎಲ್ಲೆ
 6. ನಿಬಂಧನೆ,ನಿಯಮ
 7. ತಿಳಿದಿದು,ವಿದಿತವಾದುದು,ಅರಿವಾದುದು
 8. ಪರಿಚಯ,ಮಾಹಿತಿ
 9. ಚಿಹ್ನೆ,ಕುರುಹು
 10. ಕೀರ್ತಿ,ಖ್ಯಾತಿ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗೊತ್ತು&oldid=532345" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ