ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಖಚಿತಪಡಿಸು

  1. ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳು,ಒತ್ತಿ ಹೇಳು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ