ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಖಚಿತಪಡಿಸು

  1. ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳು,ಒತ್ತಿ ಹೇಳು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ