ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಿ ಹೇಳು

  1. ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳು,ಖಚಿತಪಡಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ