ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆಗೊಳಿಸು

  1. ತೀರ್ಮಾನಿಸು,ನಿರ್ಧರಿಸು,ದೃಢೀಕರಿಸು
    __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆಗೊಳಿಸು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆಗೊಳಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ