ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಧರಿಸು

  1. ಆಯ್ಕೆಮಾಡು,ಆರಿಸಿಕೊ,ನಿರ್ಣಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ