ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಧರಿಸು

  1. ಆಯ್ಕೆಮಾಡು,ಆರಿಸಿಕೊ,ನಿರ್ಣಯಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ