ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೀರ್ಮಾನಿಸು

  1. ___ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡು_____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English:
  1. reckon , en:reckon
  2. adjudicate, en:adjudicate

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೀರ್ಮಾನಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ