ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರು

  1. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು,ಕೂರು,ಮಂಡಿಸು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರು

  1. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಬೇಡ; ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ


ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರು

  1. ನಡುಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಿಂಬಲೆಗೆ ನೆರವಾಗಲೆಂದು ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕು.
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ