ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರು

  1. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು,ಕೂರು,ಮಂಡಿಸು
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರು

  1. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಬೇಡ; ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ


ಹೆಸರುಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರು

  1. ನಡುಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಿಂಬಲೆಗೆ ನೆರವಾಗಲೆಂದು ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕು.
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ