ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು

  1. ಕುಳ್ಳಿರಿಸು,ಇರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ