ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು

  1. (ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ)ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು,ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡು,ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆ,ಲೂಟಿ ಮಾಡು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ