ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು

  1. (ಬಲವಂತವಾಗಿ)ಕೀಳು,ಪಡೆ,ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು,ವಸೂಲು ಮಾಡು
    ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ