ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ

  1. ಹೋರಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ