ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋರಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ

  1. ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ