ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆದಾಡು

  1. ಹೋರಾಡು,ಯುದ್ಧಮಾಡು,ಸೆಣಸು,ಕಾದಾಡು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆದಾಡು

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ