ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯುದ್ಧಮಾಡು

  1. ಹೋರಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ