ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ

  1. ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು,ಸಮೂಹ,ಪಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ