ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು

  1. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ,ಸಮೂಹ,ಪಡೆ
    ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ