ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ
  ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಹುರುಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  _________________
  _________________
  _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಆ ಪದದ ಹುರುಳೇನೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹಲವು ಹುರುಳುಗಳುಳ್ಳ ಮಾತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹುರುಳಿನ ಹಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಈ ಮಾತಿನ ಹುರುಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹುರುಳುಗುಂದು; ಹುರುಳುಗೆಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಯಾವ ಹುರುಳಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಪೆರ‍್ಮಾತಿನ ಹುರುಳು; ಆಡುಗಬ್ಬದ ಹುರುಳು; ಹುರುಳಿನ ಹಾಡು - ಮೊದಲಿಗೆ ಹುರುಳಿನ ಹಾಡು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಬರಹದ ಹುರುಳು ; ಪೆರ‍್ಮಾತಿನ ಹುರುಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹುರುಳು&oldid=658963" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ