ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ
  ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಹುರುಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  _________________
  _________________
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಆ ಪದದ ಹುರುಳೇನೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹಲವು ಹುರುಳುಗಳುಳ್ಳ ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹುರುಳಿನ ಹಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಈ ಮಾತಿನ ಹುರುಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಹುರುಳುಗುಂದು; ಹುರುಳುಗೆಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಯಾವ ಹುರುಳಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಪೆರ‍್ಮಾತಿನ ಹುರುಳು; ಆಡುಗಬ್ಬದ ಹುರುಳು; ಹುರುಳಿನ ಹಾಡು - ಮೊದಲಿಗೆ ಹುರುಳಿನ ಹಾಡು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರುಳು

 1. ಬರಹದ ಹುರುಳು ; ಪೆರ‍್ಮಾತಿನ ಹುರುಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹುರುಳು&oldid=658963" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ