ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ

  1. ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ