ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________
    ಅವರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ಪಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,(ಹೆದರಿ)ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ,ಹಿಂಜರಿ
    ಸೋತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ