ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

ಕನ್ನಡEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________
    ಅವರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. _______________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ___________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ಪಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,(ಹೆದರಿ)ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ,ಹಿಂಜರಿ
    ಸೋತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು

  1. ________________

ಅನುವಾದEdit