ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ

  1. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,ವಾಪಸಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ