ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆ ಬೀಳಿಸು

  1. ಮೀರಿಸು,ಮೀರು,ಮುಂದೆ ಹೋಗು,ಗೆಲ್ಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ