ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಮುಂಗೆಡು, ಎದೆಗುಂದು, ನಂಬಿಕೆಯಳಿ, ನಿರಾಶನಾಗು,ಹತಾಶನಾಗು
    ಉದಾಹರಣೆಯಪದ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ