ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಬಿಕೆಯಳಿ

  1. ಮುಂಗೆಡು, ಎದೆಗುಂದು
    ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗನೆ ನಂಬಿಕೆಯಳಿದರೆ ಹೇಗೆ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ