ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ವಾಮಿತ್ವಪಡೆ

  1. ಹೊಂದು,ಪಡೆ,ಒಡೆಯನಾಗಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ