ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾರವಿಲ್ಲದುದು

  1. ಹುಸಿ,ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ