ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದುದು

  1. ಮೋಘ,ವ್ಯರ್ಥವಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ