ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು

  1. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ