ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು

  1. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ