ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸು

  1. ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ