ವ್ಯವಹಾರ ವಿಧಾನ

  1. ಅಭಿಪ್ರಾಯ,ವರ್ತನೆಯ ರೀತಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ