ಅಭಿಪ್ರಾಯ

  1. ಆಶಯ,
  2. ಎಣಿಕೆ,
  3. ಅನಿಸಿಕೆ
  4. ಮನೋಗತ
    ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ಸಂ) ೧ ಆಶಯ ೨ ಉದ್ದೇಶ ೩ ತಾತ್ಪರ್ಯ ೪ ವಿಚಾರಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆಡಹುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ