ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವರಣ ಚಿತ್ರ

  1. ರೇಖಾಕೃತಿ,ನಿದರ್ಶಕ ಚಿತ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ