ನಿದರ್ಶಕ ಚಿತ್ರ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿದರ್ಶಕ ಚಿತ್ರ

  1. ರೇಖಾಕೃತಿ,ವಿವರಣ ಚಿತ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ