ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿದರ್ಶಕ ಚಿತ್ರ

  1. ರೇಖಾಕೃತಿ,ವಿವರಣ ಚಿತ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ