ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರುಚಿಕೊಡು

  1. (ಅಡಿಗೆಗೆ)ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು,ಮಸಾಲೆ ಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ