ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರುಚಿಕೊಡು

  1. (ಅಡಿಗೆಗೆ)ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು,ಮಸಾಲೆ ಹಾಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ