ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಸಾಲೆ ಹಾಕು

  1. (ಅಡಿಗೆಗೆ)ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು,ರುಚಿಕೊಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ