ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು

  1. (ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ)ರುಚಿಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ