ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿಡು

  1. ಕ್ರಮಗೊಳಿಸು,ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ