ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸು

  1. ಸಂಘಟಿಸು,ಸಂಯೋಜಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ