ರಂಗಪ್ರವೇಶ

  1. (ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ, ಕಲಾಕಾರರ)ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೇಶ,ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ